First name: Neira

Last name: Bektas

Team:
Streamer Zone Crew | DreamHack Austin 2017

Sub Team: None

Username: sintilla

Country: United States